Privacybeleid

Algemeen privacybeleid Jean Verhuur Comm.V.

Beste klant, 

Met dit privacybeleid willen we jou, op een heldere en transparante manier over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, informeren. Het spreekt voor zich dat wij er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen, daarom gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jean Verhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij enkel persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid:

 • verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • er wordt om uitdrukkelijke toestemming gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • er worden in geen geval persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jean Verhuur is op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, wij willen jou hierop wijzen en deze respecteren.

Als Jean Verhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jean Verhuur Comm.V.
Ziepstraat 3
3960 Bree
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Jean Verhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het versturen van offertes, facturen en nieuwsbrieven. (met toestemming van de betrokkene);
 • het registreren en verwerken/factureren van jouw bestellingen voor (voor)verkoop, en/of verhuur van onze materialen.
 • voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan en verwerken:
 • persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en btw-nummer, plaatsingsadres.
 • we gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij er een wettelijk onderbouwde vraag voor is (bijvoorbeeld BTW controle)

 1. Bewaartermijn

Jean Verhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden en dit enkel voor statistische doeleinden.

 1. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Jean Verhuur van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.
 1. Uw rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan in dit privacybeleid staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. Tevens kun je bezwaar (verzet) aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 1. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hieromtrent direct contact met ons op te nemen. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 1. Wijziging privacybeleid

Jean Verhuur kan zijn privacybeleid wijzigen. Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Jean Verhuur - Let's Party!